Skip to content

在活動頁面顯示即時報名狀態

一、活動頁面顯示即時報名狀態說明 

在ACCUPASS刊登活動時,系統將預設顯示活動人數與即時報名狀態的,為的是要讓參加人了解因報名人數眾並有立即報名的衝動。顯示活動的名額與即時報名狀態,同時也方便在名額釋出時提供參加者透明的餘票資訊。本篇說明將介紹您如何讓活動頁面上顯示本活動名額及與即時報名狀態。

二、設定顯示活動名額及即時報名狀態


1.登入ACCUPASS網站後,於登入名稱下拉是選單中選取"我舉辦的活動"
 2.選擇希望設定顯示活動名額與的活動名稱,右側中的編輯3.【編輯活動資訊】頁面,滑到頁面最底部,將顯示人數及票數的核選方塊打勾、並按下方『儲存並發佈』即可完成設定。

                                                         

4.此時回到活動頁面,「活動名額」及「目前報名人數」的資訊、各票種「可售額度」與「已售出張數」將會列出。

Feedback and Knowledge Base